Allmänna villkor

-

1 Inledning

Dooer är en bokförings-startup med målet att det ska vara enkelt att starta och driva företag. Vi vill att allt fler entreprenörer ska få möjlighet att bestämma över sin tid och vad de väljer att skapa med den. Vårt mål är att bokföring blir så enkel och självklar att ingen ens kallar det bokföring längre. Vi gör detta genom att tillhandahålla Redovisningstjänster och nya innovativa verktyg.

Vårt syfte är att hela tiden addera värde till våra kunders verksamheter. Eftersom alla verksamheter är olika är det ogörligt för Dooer att i alla lägen tillgodose behoven hos samtliga kunder. Dooers tjänster är i denna startfas i ständig och snabb förändring. Mjukvaror kan få helt ny funktionalitet. Funktionalitet kan också ändras genom att något läggs till eller tas bort.

Som Kund måste detta beaktas när bolaget skapar processer för att hantera allt som Dooer hjälper bolaget med och som är kopplat till de tjänster Dooer erbjuder.


2 Avtalet

Avtalet mellan Kund och Dooer utgörs av dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) och uppdragsbekräftelsen (gemensamt ”Avtalet”) Dessa Allmänna villkor är bindande och gäller när Kunden börjar använda någon av Dooers tjänster. I och med att Kunden godkänner de Allmänna villkoren bekräftar Kunden att ni har läst och förstått innebörden av dessa för Kundens verksamhet, idag och i framtiden.

Dooer förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa Allmänna villkor när som helst och de kommer att förändras över tiden. Det är Kundens skyldighet att löpande se till att Kunden tar del av de gällande Allmänna villkoren som finns tillgängliga på https://www.dooer.com/ (”Webbplatsen”). Uppdaterade Allmänna Villkor träder i kraft direkt när de publiceras på Webbplatsen.

För det fall att Kunden inte accepterar de ändrade Allmänna Villkoren har Kunden rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Uppsägning ska ske enligt punkt 8 i dessa Allmänna villkor.


3 Parter

Avtalet inklusive dessa Allmänna villkor gäller mellan Dooer Sverige AB, orgnr 559056-7508, (”Dooer”) och det företag som börjar använda Dooers tjänster (”Kunden”/”Kund”).


4 Tjänsten

Dooer tillhandahåller två typer av Tjänster, dels mjukvara (”Mjukvarutjänst”), dels redovisningstjänster (”Redovisningstjänst”) (gemensamt ”Tjänsten”/”Tjänsterna”). Nedan beskrivs de två typerna av Tjänster.


4.1 Mjukvarutjänst

Dooer tillhandahåller en eller flera Mjukvarutjänster. Mjukvarutjänsten är tillgänglig via Webbplatsen eller, om Dooer så anger, via andra webbadresser. Mjukvarutjänsten kan vara kostnadsfri, eller avgiftsbelagd, samt antingen användas tillsammans med eller utan Redovisningstjänst.

Dooer erbjuder Mjukvarutjänsterna AS-IS, och garanterar inte någon tillgänglighet eller funktionalitet. Dooer har rätt att, och kommer att lägga till, ändra och ta bort funktionalitet utan att först meddela Kunden.

Kunden är medveten om detta och accepterar att inte göra Kunden beroende av Mjukvarutjänstens funktionalitet, tillgänglighet eller på något annat sätt som skulle kunna innebära att Kunden riskerar att inte kunna utföra sina åtaganden enligt bokföringslagen, inkomstskattelagen, årsredovisningslagen, aktiebolagslagen samt annan lagstiftning, myndighetskrav, tredje man eller någon annan part.


4.2 Redovisningstjänst

Dooer erbjuder också en Redovisningstjänst.

Redovisningstjänsten är ett hjälpmedel för Kunden och om Kunden använder sig av Redovisningstjänsten accepterar Kunden att Redovisningstjänsten enbart utgör ett hjälpmedel för att upprätta bokföring och att Kunden är ansvarig för att Kunden uppfyller gällande lagstiftning angående bokföringslagen, inkomstskattelagen, årsredovisningslagen, aktiebolagslagen samt övrig gällande lagstiftning.

Kunden ansvarar för innehållet i bokföringen och korrektheten i de rapporter och annat som genereras i Redovisningstjänsten.

Kunden är skyldig att kontrollera dess korrekthet samt att de uppfyller vid varje tillfälle gällande lagstiftning.

Ansvaret för Kundens redovisning kan inte överlåtas till Dooer.


4.3 Användning av Tjänsten

I och med att Kunden har godkänt dessa Allmänna Villkor är Kunden medveten om att Tjänsten kan komma att förändras och inte längre uppfylla de krav eller önskemål som Kunden har och som tidigare kanske uppfylldes. Kunden har ingen rätt till ersättning om Tjänsten ändras, eller i Kundens tycke försämras eller av annan anledning inte uppfyller Kundens krav.


4.4 Användningsbegränsningar

Användning av Tjänsten kan vara föremål för begränsningar, inklusive men inte begränsat till periodiska transaktionsvolymer. Dooer har rätt att avgöra om överträdelse sker av dessa begränsningar. Kunden får om möjligt en varning vid överträdelse av begränsningen. Om kunden inte korrigerar sin användning så har Dooer rätt att säga upp avtalet med kunden med omgående verkan.


4.5 Funktioner som innefattas i tjänsten

Definitionen av de funktioner som innefattas i tjänsten finns beskrivet under “Pris” sektionen på Webbplatsen. Denna definition kan över tid förändras.

Dooer har tolkningsföreträde när det gäller en funktions innebörd. Kunden får inte tolka vad en funktion ska uppfylla och sedan ställa krav utifrån egen tolkning av funktionens innebörd.


5 Kundens ansvar

Utöver vad som framgår i övrigt enligt dessa Allmänna villkor ansvarar Kunden för följande:

5.1 Backup av data

Kunden är skyldig att bevara kopior av all data som inmatas eller används i Tjänsten.

Dooer följer best practise-förfaranden för att förhindra förlust av data, inklusive regelbunden säkerhetskopiering, men kan inte garantera att data inte försvinner.


5.2 Användare

Kunden ansvarar för de personer som via Kundens inloggning och konto använder Tjänsten (”Användare”). Varje Användare har rätt att använda Tjänsten och beställa ytterligare tjänster för Kundens räkning.


6 Dooers ansvar och ansvarsbegränsning

Dooer ersätter endast direkta skador som åsamkas Kunden genom grov vårdslöshet från Dooers sida. Ersättning utgår alltså inte för indirekt skada, såsom t.ex. förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse och hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man.

Dooers ersättningsansvar är begränsat till under avtalsperioden sammanlagda avgifter för berörd Tjänst, dock maximalt totalt ett prisbasbelopp. Dooer tar inte ansvar för Kundens förlust av data oavsett hur denna förlust uppstått.

Dooer ansvarar inte för skada som uppkommer på Kundens hårdvara, Kundens data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsten. Dooer ansvarar inte för fel i tredjepartsprodukter. Inte heller ansvarar Dooer för skada orsakad av datavirus (eller motsvarande), försening, förlust eller förvanskning av Kundens data eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Dooer ansvarar inte för underlåtenhet att uppfylla sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor som orsakas av eller annars är en följd av arbetskonflikt, krig, upplopp, oförutsedda militärinkallelser, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning, meteoritnedslag, global uppvärmning, överbelastningsangrepp, atmosfärisk tryckförändring eller andra omständigheter som Dooer inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

Kundens skadeståndskrav ska framställas så snart som möjligt. Framställs inte kravet inom två månader efter det att den skadegrundande handlingen inträffade, förlorar Kunden rätten att göra kravet gällande, om kravet hade kunnat framställas i rätt tid.


7 Priser, debitering och betalningsvillkor

7.1 Priser och kostnader

Tjänstens priser framgår av vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig på Webbplatsen.


7.2 Fast pris och kostnader

För det fall Kunden använder sådan del av Tjänsten som erbjuds till ett fast pris, debiteras fasta priser och kostnader debiteras månadsvis i förskott med början första dagen då Tjänsten aktiveras.


7.3 Rörligt pris och kostnader

För det fall Kunden nyttjar Tjänster som tillhandahålls till rörligt pris och där rörliga kostnader uppkommer, utförs dessa på löpande räkning och debiteras periodvis i efterskott.

Du som kund ansvarar för alla rörliga kostnader som uppkommer kring Tjänsten.


7.4 Debiteringsperiod

Debitering börjar när Tjänsten kan anses vara aktiverad eller då Kunden beställt Tjänsten. En debiteringsmånad följer inte hela kalendermånader utan inleds när en Tjänst aktiveras.


7.5 Ändring av prismodell / abonnemangsform

Om Dooer anser att en Kund bör omfattas av en annan prismodell eller abonnemangsform, har Dooer rätt att ensidigt upp- och nedgradera Kunden. Den nya prismodellen/abonnemangsformen börjar gälla tidigast en kalendermånad efter att Dooer via email eller på annat sätt meddelat Kunden om ny prismodell.


7.6 Ändring av priser

Dooer har rätt att från månad till månad ändra priser för sina Tjänster. Ändrade priser ska meddelas endera på Webbplatsen eller genom email till Kund.

Ändring av priserna börjar gälla en månad efter att Dooer meddelat Kunden eller vid den senare tidpunkt som Dooer anger.


7.7 Uppsägning pga av ändring av prismodell eller priser

Kunden har alltid rätt att vid ändring av prismodell eller prishöjning säga upp Avtalet med omedelbar verkan.


7.8 Eventuellt slutarbete / Debitering vid uppsägning

Dooer är en tjänst som faktureras månadsvis, det ligger i Kundens intresse att hela tiden inkomma med material och svara på Dooers frågor samt granska bokföringen så att allt är korrekt. Vid uppsägning av Tjäns/Tjänsterna eller Avtalet av Kunden eller Dooer, kommer eventuellt nedlagd tid från Dooers sida gällande löpande bokföring eller andra ärenden från Kunden att debiteras en rörlig kostnad enligt Dooers rörliga prislista på Webbplatsen. Den nedlagda debiterade tiden måste vara en överenskommelse mellan Kunden och Dooer vid Tjänst/Tjänsternas eller Avtalets avslut. Kund kan välja att be om dessa, även Dooer kan välja att inte genomföra detta arbete genom att anse att uppdraget är avslutat vid Tjäns/Tjänsternas eller Avtalets avslutande.

Det kan komma att bli aktuellt med en förskottsbetalning. Det är upp till Dooer att bestämma summan, och skulle det senare visa sig att en mindre del än hela delen av summan behövdes, så betalar Dooer tillbaka dessa pengar till kund, till valfritt svenskt bankkonto eller BG / PG nummer.


7.9 Debitering vid merarbete

Om Dooer behöver utföra arbete på grund av att tredje part kopplat till Kunden eller Kunden själv kräver framställning av ytterligare rapporter, underlag eller annat material eller annan typ av merarbete som inte innefattas i Tjänsten så kommer Dooer att debitera kunden en avgift som Dooer och Kunden kommer fram till innan arbetet påbörjas.

Debitering av merarbete utfaller också om lag eller myndighet kräver att arbete utförs åt Kunden där Kunden eller tredje part kopplat till Kunden initierar det arbete som Dooer måste utföra.


7.10 Betalningsvillkor

Betalning ska ske senast 20 dagar efter fakturadatum.

I de fall betalning är försenad har Dooer rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

Om Kunden vill bestrida en faktura ska detta göras via email eller post, inom trettio (30) dagar från fakturadatum.


8 Uppsägning

8.1 Kundens uppsägning

Kunden har rätt att närsomhelst säga upp Avtalet eller del av Tjänsten/Tjänsterna. Kunden har inte rätt till någon återbetalning vid uppsägning. Kunden kan ej heller tillgodoräkna sig del/delar av tjänsten som ej ännu har levererats vid tidpunkten av uppsägningen såsom årsbokslut, månadsavstämning men inte begränsat till det.


8.2 Dooers uppsägning

Dooer har rätt att säga upp en Tjänst/Tjänsterna eller Avtalet med en kalendermånads uppsägningstid.

Dooer har vidare rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om Kunden kan befaras vara på obestånd; har försatts i konkurs; är i dröjsmål med betalning; har stängts av från Tjänsten; eller begår ett väsentligt avtalsbrott. Vid dessa händelser så gäller ej en kalendermånads uppsägningstid.

Vid eventuell uppsägning av Tjänsten/Tjänsterna så kan kunden inte tillgodoräkna sig någon del/delar av tjänst som skulle ha levererats i framtiden såsom årsbokslut, månadsavstämning men inte begränsat till det.


8.3 Skriftlig uppsägning

Dooer säger upp Tjänsten/Tjänsterna eller Avtalet skriftligen till den e-post som kunden angivit eller till den adress som Kundens företag har registrerad hos Bolagsverket.

Kund säger upp Tjänsten/Tjänsterna eller Avtalet genom att maila [email protected], ange vilket organisationsnummer samt e-post/mobilnummer som är kopplat till Tjänst/Tjänsterna eller Avtalet.

För att en uppsägning ska anses vara genomförd så behöver Dooer bekräfta identiteten bakom uppsägningen. Dooer kommer kontakta Kunden via den e-post eller mobilnummer som Kunden angivit i den tjänst/tjänster som är aktuell för uppsägning, för att bekräfta att Kunden verkligen vill säga upp Tjänst/Tjänsterna eller Avtalet.


9 Hela avtalet

Avtalet (de Allmänna Villkoren och uppdragsbekräftelsen) utgör den fullständiga överenskommelsen mellan Kunden och Dooer och har företräde framför samtliga tidigare, muntliga eller skriftliga, avtal eller överenskommelser mellan parterna.


10 Tillämplig lag och tvistelösning

Avtalet (inklusive dessa Allmänna villkor) ska regleras av, tolkas och fullgöras i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister ska lösas i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.